Prace społecznie użyteczne na terenie Świdnicy


Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2024 rok. 18 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń opieki i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, od marca do końca listopada, znajdzie zatrudnienie w ramach tych prac. Łączna kwota świadczeń pieniężnych w tym okresie wyniesie ponad 74 tys. zł. Miasto pokrywa 40% wypłaconych świadczeń, a pozostałe 60% refunduje Starosta Powiatu Świdnickiego ze środków Funduszu Pracy. Przez ten czas bezrobotni przepracują ponad 6800 godzin.  Program jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy oraz łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia.

Prace zlecone będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Urząd Miejski. Zatrudnione osoby będą porządkować tereny zielone, wykonywać prace gospodarcze w miejscach użytku publicznego, czyli m.in. na przystankach autobusowych czy chodnikach. Prace te wykonywane będą w wymiarze 10 godzin w tygodniu.

Osoby te zachowują status bezrobotnych, gdyż między podmiotem w którym są organizowane prace, a osobą bezrobotną nie nawiązuje się żaden stosunek pracy.

- Prace społecznie użyteczne stworzyć mają możliwości ewentualnego powrotu na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Celem tej formy zatrudnienia jest wsparcie i aktywizacja naszych mieszkańców, a także pomoc materialna. Uczestnicy programu mają bowiem możliwość uzyskania świadczenia, które dostarczy im dodatkowego źródła utrzymania. Możliwość podjęcia jakiejkolwiek formy zatrudnienia działa często mobilizująco na osoby bezrobotne, gdyż pokazuje im, że istnieje szansa na zmianę ich życia  – podkreśla Krystian Werecki, zastępca prezydent Świdnicy.

W 2023 roku miasto odebrało 31 ton odpadów powstałych z dzikich wysypisk śmieci. Osoby zatrudnione w ramach prac społecznie-użytecznych będą m.in. porządkować takie tereny.