Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko"Starszy Inspektor " w Zespole Wspomagającym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Osoby zainteresowane prosimy o składanie odpowiednich dokumentów w Zespole Kadr i Szkolenia świdnickiej komendy do 07 lipca 2022 roku.

Liczba stanowisk - 1
Wymiar etatu - 1,0
Status - nabór w toku
Miejsce pracy: Świdnica, ul. Jagiellońska 23
Ważne do 7 lipca 2022 r.
Wynagrodzenie zasadnicze nie mniej niż 3647,77 zł bruto

Czym będziesz się zajmować
OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • rozlicza karty pracy pojazdów służbowych w celu realizacji wewnętrznych procedur,
 • sporządza oraz nadzoruje plany OT1 i OT2 w celu realizacji wewnętrznych procedur,
 • nadzoruje i kontroluje czystość w środkach transportu będących na stanie Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy
 • organizuje prace mechanikowi samochodowemu oraz zabezpiecza części zamienne do tych prac w celu zapewnienia sprawności pojazdów służbowych
 • sporządza sprawozdania z gospodarki MPiS w celu realizacji wewnętrznych procedur
 • sporządza meldunki o kolizji pojazdów oraz przeprowadza postępowania szkodowe i wyjaśniające w celu realizacji wewnętrznych przepisów
 • prowadzi bieżącą ewidencję sprzętów łączności w celu posiadania aktualnych informacji o ilości i miejscu użytkowanego sprzętu
 • prowadzi nadzór nad obsługą i pracą urządzeń łączności w celu zapewnienia ciągłości pracy

Kogo poszukujemy
POTRZEBNE CI BĘDĄ (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: średnie
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 6 miesięcy na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE (wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: średnie ekonomiczne

Co oferujemy

 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy

 • praca biurowa przy wykorzystaniu komputera,
 • przebywanie w warsztacie samochodowym, kontakt z materiałami pędnymi i smarami,
 • praca częściowo przy sztucznym oświetleniu,
 • obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faksu),
 • brak windy, brak podjazdów oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych,
 • praca siedząca

Dodatkowe informacje

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 • test wiedzy przy dużej ilości kandydatów,
 • rozmowa kwalifikacyjna

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

              Aplikuj do 7 lipca 2022 roku


W formie papierowej i w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 101646"
na adres:
Komenda Powiatowa Policji w Świdnicy
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Jagiellońska 23,
58-100 Świdnica


lub złóż osobiście w siedzibie KPP w Świdnicy
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00


Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
47 87 55 339

lub mailowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dokumenty należy złożyć do: 07.07.2022
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
        ◦ Administrator danych i kontakt do niego: Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica
        ◦ Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
        ◦ Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
        ◦ Informacje o odbiorcach danych: Komendant Powiatowy Policji w Świdnicy, ul. Jagiellońska 23, 58-100 Świdnica
        ◦ Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
        ◦ Uprawnienia:
            1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
            2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
            3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
            4. prawo do usunięcia danych osobowych; - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
            5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
        ◦ Podstawa prawna przetwarzania danych:
            1. art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
            2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
            3. art. 6 ust. 1 lit. A RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. A RODO.
        ◦ Informacje o wymogu podania danych: Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
        ◦ Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

 

WSZYSTKIE INFORMACJE POTRZEBNE DO APLIKACJI NA TO STANOWISKO, znajdują się w tym linku STARSZY INSPEKTOR