Aktywizacja zawodowa imigrantów z Ukrainy


Miasto przystąpiło do projektu partnerskiego pn. „Aktywizacja zawodowa imigrantów od 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia na terenie województwa dolnośląskiego”, realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, a partnerami: Gmina Miasto Świdnica, Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundacja Edukacja-Pro z Wrocławia.

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych lub biernych zawodowo - imigrantów od 30 roku życia, zamieszkujący na obszarze województwa dolnośląskiego, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Aktywizacja zawodowo-edukacyjna prowadzona będzie do 31.10.2023 roku. Oferowane wsparcie obejmuje m.in.: doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy komputerowe i zawodowe, a także staże.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  • imigranci z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie lub małżonkowie obywateli Ukrainy, o ile przybyli oni do Polski z Ukrainy w związku z wojną i nie są obywatelami Unii Europejskiej;
  • bezrobotni lub bierni zawodowo;
  • osoby od 30 roku życia;
  • osoby zamieszkujące na obszarze województwa dolnośląskiego.

Rekrutacja prowadzona jest w kilku turach, już od listopada tego roku. Szczegółowe informacje oraz formularz znajdują się na stronie: www.siph.pl w zakładce projekty. Zgłoszenia należy składać w biurze projektu przy ul. Dmowskiego 17F/7, 50-203  Wrocław.

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości 4 530 499,56 zł.

Regulamin

Ulotka