Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Świdnicy


W poniedziałek, 20 marca o godz. 16:30 odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Świdnicy. Podyktowane to jest koniecznością podjęcia uchwały w sprawie zmiany budżetu w związku z otrzymaniem przez Gminę Miasto Świdnica środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku elektrycznego, środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na realizację projektu w ramach Programu „Sprawiedliwość” pn. „Świdnica przeciw przemocy oraz środków przekazanych przez kancelarię Prezesa Rady Ministrów - Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia placówek "Senior+".

Przyczyną dokonania pilnych zmian budżetu na wypłaty dodatków elektrycznych jest krótki czas realizacji zadania określony w art. 35 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wydatki na ten cel zwiększone zostaną o kwotę 657 390 zł.

Od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku MOPS w Świdnicy przyjął łącznie 555 wniosków, z czego o wypłatę dodatku w wysokości 1000 zł – 376, a o wypłatę dodatku w wysokości 1500 zł – 179. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 roku.

Projekt „Świdnica przeciw przemocy” w całości finansowany jest z funduszy norweskich i środków krajowych, zabezpieczonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie przewiduje wkładu własnego Gminy Miasta Świdnicy. W związku z powyższym w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy nie zaplanowano środków na ten cel. Zgodnie z harmonogramem, projekt realizowany jest od 1 stycznia br. Dokonywane są wyłącznie niezbędne wydatki w ramach środków własnych MOPS, z możliwością refundacji. Wprowadzenie otrzymanych środków w wysokości 282 200 zł pozwoli na intensyfikację działań w ramach projektu. 

Dotacja w wysokości 11 100 zł na realizację zadania publicznego mającego na celu doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów, w tym na realizację projektu pn. „Świadomy e-Senior w świecie cyfryzacji” została przekazana z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem. Przed rozliczeniem winna ona zostać wprowadzona do budżetu. Na tej podstawie możliwe będzie terminowe jej rozliczenie i złożenie trzech raportów końcowych, do zawartych umów.