Radni Świdnicy apelują o przesunięcie zakazu użytkowania kopciuchów
Świdnicka rada miejska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie petycji do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, apelując o przesunięcie zakazu użytkowania pieców pozaklasowych o trzy lata. Radni zwrócili uwagę na liczne wyzwania związane z modernizacją źródeł ciepła, które mają wpływ na jakość powietrza oraz zdrowie mieszkańców.

Wnioski o przesunięcie zakazu użytkowania „kopciuchów”

Świdniccy radni jednomyślnie poparli uchwałę dotyczącą przesunięcia zakazu użytkowania pieców pozaklasowych oraz niższych klas o trzy lata. Uchwała jest odpowiedzią na zapisy uchwały nr XLI/1407/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 30 listopada 2017 roku, które miały wejść w życie od 1 lipca 2024 roku. Zgodnie z tymi przepisami, na terenie województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, miały obowiązywać ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji spalających paliwa, które nie spełniają wymagań emisyjnych.

Modernizacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Świdnicy

Miasto od kilku lat aktywnie działa na rzecz poprawy jakości powietrza. W ramach tych działań, w zasobach komunalnych sukcesywnie wymieniane są wysokoemisyjne źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Świdnica prowadzi kilka programów wspierających mieszkańców w modernizacji swoich systemów grzewczych, m.in. program „Ciepłe Mieszkanie” oraz punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”, który oferuje dofinansowania na wymianę pieców i termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Wyzwania związane z wymianą pieców

Mimo znacznych postępów w realizacji programów dotacyjnych, wciąż istnieje wiele wysokoemisyjnych źródeł ciepła na terenie miasta. Szacuje się, że około 4 800 takich instalacji nadal jest eksploatowanych, z czego około 900 znajdują się w lokalach komunalnych. Modernizacja tych źródeł ciepła wiąże się z ogromnymi kosztami, które mogą wynieść nawet 10 mln zł. Problemy finansowe mieszkańców, w tym ubóstwo energetyczne, dodatkowo utrudniają przeprowadzenie niezbędnych inwestycji.

Kominki jako alternatywne źródła ogrzewania

Świdniccy radni zwrócili również uwagę na problem związany z kominkami, które w wielu przypadkach pełnią jedynie funkcję rekreacyjną, a nie grzewczą. Obecna uchwała antysmogowa nie rozróżnia kominków użytkowanych okazjonalnie od tych, które są głównym źródłem ciepła, co zmusza mieszkańców do ich likwidacji lub wymiany. Radni apelują o wprowadzenie wyjątku dla takich kominków, argumentując, że nie mają one znaczącego wpływu na jakość powietrza.

Apel o prolongatę i dalsze działania

Ze względu na dużą liczbę wysokoemisyjnych źródeł ciepła wymagających wymiany oraz ograniczone możliwości finansowe mieszkańców i gminy, dostosowanie się do terminów określonych w uchwale jest niemożliwe. Przesunięcie tych terminów pozwoli na kontynuację programów dotacyjnych bez ryzyka kar za nieprzestrzeganie przepisów. Radni podkreślają, że prolongata jest konieczna, aby skutecznie realizować cele związane z poprawą jakości powietrza i zdrowia mieszkańców.


Na podstawie: Urząd Miejski w Świdnicy