Czekamy na zgłoszenia kandydatów na ławników


W bieżącym roku upływa kadencja ławników. Na nową kadencję 2024-2027 świdniccy radni wybiorą:

  • do Sądu Rejonowego w Świdnicy 27 ławników, w tym do:

- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 5,

- Wydziału Pracy - 22,

  • do Sądu Okręgowego w Świdnicy 97 ławników, w tym do:

- Wydziału Cywilnego - 80,

- Wydziału Karnego - 15,

- Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 2.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Świdnicy. 

Zgłoszenia będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 pok. 1a (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca br.

Ławnikiem może być wybrana osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw cywilnych i obywatelskich, która ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat. Musi ona posiadać co najmniej średnie wykształcenie i dobry stan zdrowia.

Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej oraz radni gminy, powiatu i województwa. Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Niezbędne druki można pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49 pok. nr 10 oraz na stronie BiP Urzędu Miejskiego. Szczegółowych informacji odnośnie trybu zgłaszania kandydatów na ławników udziela Apolonia Kawka-Szczygieł – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich pod nr tel. 74/856 28 21.